מצב נגישות / ניווט באמצעות מקלדת דלג לתוכן הזמנה אונליין תפריט ניווט נגיש פאנל נגישות איפוס נגישות מפת אתר הצהרת נגישות

אתר זה עושה שימוש בקבצי cookies, לרבות קבצי cookies של צד שלישי, עבור שיפור הפונקצינליות, שיפור חוויית הגלישה, ניתוח התנהגות גולשים (web analytics) ושיווק ממוקד. המשך גלישה באתר זה מבלי לשנות את הגדרת קבצי ה-cookies של הדפדפן, מהווה אישור לשימוש שלנו בקבצי cookies. למידע נוסף, עיין בהצהרת הפרטיות שלנו.

Y ספא

תקנון אתר

1 .כללי 
1.1 .אתר האינטרנט הנו אתר האינטרנט הרשמי של מלון _יהודה )להלן: “המלון”(.
2.1 .כל המשתמש באתר זה, מצהיר כי קרא את תוכן תקנון זה, וכי הוא מסכים בצורה חד משמעית לכל הוראותיו ותנאיו, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמו ו/או המלון.
3.1 .חלק מתוכן אתר זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.
4.1 .המשתמש מצהיר כי המידע המוצג באתר ו/או כל חלק ממנו הינו רכושו הבלעדי של המלון, כי למלון שמורות זכויות היוצרים במידע ו/או כל חלק ממנו, כי הוא מתחייב להשתמש במידע באתר לשימושו האישי בלבד, ולא להעתיק, לצלם, לשכפל, לשדר, להדפיס או לפרסם את המידע באתר, בין אם בבעלות המלון ובין אם בבעלות צדדים שלישיים, ו/או חלק ממנו לכל אדם ו/או גוף כלשהו ללא הסכמה מראש ובכתב של המלון, למעט לצורך אישי בלתי מסחרי במידע.
5.1 .המשתמש מתחייב שלא לעשות במידע כל סילוף או שינוי אחר, או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע ובמהימנותו או בכבודו או בשמו של המלון כבעל זכויות היוצרים בו, או של כל גורם אחר.
2 .סיכונים ואחריות
2.1 המשתמש מצהיר בזאת, כי הוא יודע שהשימוש באתר אינטרנט כרוך בסיכונים רבים, הן בגלל הטכנולוגיה הכרוכה בכך והן בגלל גורמים אנושיים הפועלים באמצעות האינטרנט.
2.2 .המשתמש אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה ו/או יעשה במידע.
2.3 .המידע הינו לשימושו האישי של המשתמש בלבד והשימוש בו, לרבות כל הסתמכות עליו, הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש. בין היתר, מצהיר המשתמש כי הוא מודע לכך שהתמונות המוצגות באתר הינן לצורך המחשה בלבד, וכי ייתכנו שינויים בין הצגתן על גבי מסך המחשב לבין מראיהן במציאות.
2.4 .המידע מוצג באתר כפי שהוא )”is as )”והמלון אינו אחראי להתאמת המידע לצרכי המשתמש ואינו אחראי כלפי המשתמש בשל אי יכולתו לעשות שימוש במידע מסיבה כלשהי. המשתמש לבדו ישא באחריות לאופן בו הנו עושה שימוש במידע.
2.5 .המלון עושה הכל כדי שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם המידע אינו מתיימר להוות ניתוח שלם, מלא או מפורט של כלל הנושאים המפורטים בו. המידע הינו כללי בלבד, חלקי ומבוסס. המלון לא יישא בכל אחריות לגבי טעות במידע המוצג באתר, הן על ידי המלון והן על ידי צדדים שלישיים.
2.6 .המלון לא יהיה אחראי בגין כל נזק, אי נוחות, הפסד, או הוצאה או עוגמת נפש, העלולים להיגרם למשתמש או לרכושו )בין היתר לציוד החומרה ו/או התוכנה של המשתמש( או לכל צד שלישי, במישרין או בעקיפין, עקב הכניסה לאתר והשימוש בתכניו.
2.7 .המלון לא יישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתמש כל שהוא באתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתו.
2.9 .המלון לא יישא באחריות לשינויים שנעשו במידע על ידי המשתמש ו/או על ידי כל צד שלישי אחר.
3 .הזמנת אירוח
3.1 כללי
3.11.המשתמש רשאי להשתמש באתר זה אך ורק על מנת לבצע הזמנת ורכישת
שירותים ו/או קבלת מידע. אין לעשות באתר זה כל שימוש למטרות אחרות.
3.1.2 .הזמנת חדר במלון אפשרית באמצעות פנייה טלפונית למרכז ההזמנות של המלון בטלפון שמספרו ______6322777-02 או באמצעות אתר זה.
3.1.3 .כל המזמין חדר באמצעות אתר זה, נדרש להזין את פרטיו האישיים, לרבות מס’ תעודת זהות או מס’ דרכון ומס’ כרטיס אשראי, וכן פרטים של כל המתארחים עימו.


3.2 .פרטי רוכש השירותים
3.2.1 .בעת ביצוע רכישת השירותים באמצעות האתר וביצוע ההזמנה כמפורט להלן, יידרש המשתמש להזין במערכת את פרטיו האישיים.
3.2.2 .בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי המשתמש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת חבילת הנופש, תאריך, מספר מיטות וכל שירות אחר שיוזמן על ידי הרוכש דרך האתר, ו/או באחריות כלשהי במישרין או בעקיפין למקרה שבו פרטי הרכישה לא יקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהרוכש לרכוש שירותים באמצעות האתר.
3.2.3 .הזנת פרטי רכישה כוזבים הנה עבירה פלילית ויינקטו כנגד מזיני פרטים כוזבים צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם, למלון ו/או לאתר ו/או למפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.
3.2.4 .המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שעם הזנת פרטי הרכישה הוא ייכלל במאגר המידע של המלון. המלון יהא רשאי להשתמש בפרטי הרכישה לצורך שיפור השירותים שהוא מציע למשתמש באתר וכן ליצירת קשר עם המשתמש באמצעות דואר רגיל, דואר אלקטרוני וכן כל אמצעי תקשורת אחר והתאמת האתר לצרכיו והעדפותיו האישיות.


3.3 .אופן ההזמנה
3.3.1 .המשתמש יזין את פרטי ההזמנה באתר.
3.3.2 .בעת הזנת פרטי ההזמנה, יידרש המשתמש להזין פרטי כרטיס אשראי, וזאת לצורך בטוחה בלבד.
3.3.3 .התשלום יתבצע במלואו ביום ההגעה למלון במזומן ו\או בכרטיס אשראי.


4 .תנאים והגבלות
4.1 המחירים הנם כפי שמופיעים באתר
4.1.1.המחירים בשקלים כוללים מע”מ
4.1.2 המחירים בדולרים לא כוללים מע”מ . בעלי אזרחות ישראלית תחול תוספת מע”מ
4.2.המלון רשאי לשנות בכל עת את תנאי הזמנת החדרים ואת מחירי החבילות.
4.3 .המלון רשאי לשנות את תקנון האתר מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש למשתמש. המלון יפרסם באתר את התנאים החדשים ותחילת תוקפם תהיה במועד פרסומם.
4.4 .המלון רשאי לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, תוכנו, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו והכל ללא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. המשתמש מצהיר כי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המלון בקשר לכך.
4.5 .מספר המקומות במלון מוגבל וביצוע הזמנת חדר הנו על בסיס מקום פנוי בלבד.
4.6 .אין כפל מבצעים והנחות.

4.7  .תינוקות וילדים:
:4.7.1 הגדרות
“תינוק” – מי שגילו עד שנתיים ללא תשלום בחדר ההורים
“ילד” – מי שגילו עד 12 שנים בתוספת תשלום
4.8 .על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז ירושלים.
4.9 המשתמש מודע לכך שהשימוש באתר אינטרנט באתר מטבעו עלולות להיות תקלות טכניות.
4.10  .ט.ל.ח.


5 .ביטול הזמנה
5.1 ניתן לבטל את העסקה בהודעה בכל אחת מהדרכים הבאות:
5.1.1  שיחה עם נציג הזמנות בטלפון 02-6322777 שלוחה 2 

5.1.2 בדואר אלקטרוני res2@byh.co.il 
5.1.3 במשרדי ההזמנות במלון

5.1.4 בפקס: 02-6322773
5.1.5 בדואר רשום לכתובת: ת.ד.9002 ירושלים 9109000
5.2 בכל הודעה יש למסור פרטי זיהוי מלאים של מבצע ההזמנה: שם מלא, מספר זהות ומספר הזמנה.
5.3  כל ביטול ייכנס לתוקפו אך ורק עם קבלת אישור ביטול במייל מנציג ההזמנות.
5.4  עסקה שבוצעה באתר האינטרנט ניתן לבטל באמצעות אתר ההזמנות בו בוצעה באמצעות קישור להודעות ביטול.
5.5 במקרה של ביטול מאוחר או אי הגעה, יתבצע חיוב מלא של סך ההזמנה מכרטיס האשראי.


5.6  המועדים לביטול ללא חיוב:
5.6.1 הזמנות לסופי שבוע, חגים )לא כולל פחס וראש השנה( ובכל יום בחודשים יולי אוגוסט: עד שבוע לפני ההגעה.
5.6.2 הזמנות בימי חול בחודשים ספטמבר-יוני: עד 72 שעות לפני ההגעה.
5.6.3 תנאי הביטול אינם מתייחסים להזמנות לפסח וראש השנה לקבוצות של 8 חדרים ומעלה


8 .שמירת המקום
1.8 המשתמש מתחייב בשמו ובשם כל שאר המתארחים עמו לשמור על המקום ולא לגרום כל נזק במזיד ו/או ברשלנות לאתר, לרבות כל הציוד שבו.
2.8 המשתמש מאשר כי במקרה של נזק כלשהו, יחוייב כרטיס האשראי דלעיל במלוא עלות הנזק.